hody.ir

دوره صفر تا صد پایتون | جلسه ۳۶ | کار و آشنایی با کتابخانه math در پایتون

36-کار با کتابخانه math در پایتون

جلسه ۳۶ دوره صفر تا صد پایتون

در جلسات قبلی دوره صفر تا صد پایتون با کتابخانه ها در پایتون آشنا شدیم. در این جلسه از دوره صفر تا صد پایتون با کتابخانه math کار می‌کنیم. با استفاده از این کتابخانه میتوان عملگرهای بیشتری در ریاضی انجام داد.

استفاده از کتابخانه math

برای استفاده از کتابخانه math ابتدا آن را باید به برنامه خود اضافه کنیم:

import math

سپس میتوانیم از مقدار ها و توابع داخل کتابخانه استفاده کنیم. به عنوان مثال میخواهیم از تابع cos از کتابخانه math استفاده کنیم:

import math
print(math.cos(20))

یا میتوان از مقدار های کتابخانه math استفاده کنیم:

import math
print(math.pi)

مقدار های کتابخانه math

در جلسات قبلی دوره صفر تا صد پایتون آشنا شدیم که کتابخانه ها میتوانند کلاس ها ،‌ توابع و مقدار داشته باشند.

این کتابخانه دارای مقدار های زیر است:

pi: این مقدار عدد π به شکل عدد اعشاری است.

e: این مقدار عدد e به شکل عدد اعشاری است.

tau: این مقدار عدد τ به شکل عدد اعشاری است.

inf: این مقداری است که در توابعی ماننده فاکتوریل در صورت بزرگ بودن عدد بر میگردانند.

nan: این مقداری است که در توابعی ماننده فاکتوریل در صورت عدد نبودن ورودی بر میگردانند.

توابع در کتابخانه math

این کتابخانه توابع زیادی دارد ،‌ اما در این جلسه از دوره صفر تا صد پایتون فقط با توابع های کاربردی آشنا می‌شویم.

در این مطلب با این توابع آشنا می شویم:

ceil: این توابع عدد ورودی را به بالا تقریب می‌زند. مثال:

>>> math.ceil(2.5)
3
>>> math.ceil(2.1)
3
>>> math.ceil(2)
2
>>> math.ceil(2.6)
3

fabs: قدر مطلق عدد ورودی را به شکل اعشاری برمیگرداند. مثال:

>>> math.fabs(2.2)
2.2
>>> math.fabs(-2.2)
2.2
>>> math.fabs(0)
0.0

factorial: این تابع فاکتوریل عدد ورودی را برمی‌گرداند. اگر مقدار ورودی عدد نباشد یا منفی باشد ارور ValueError رخ می‌دهد. مثال:

>>> math.factorial(5)
120

floor: این تابع عدد ورودی را به پایین تقریب میزند. مثال:

>>> math.floor(2.2)
2
>>> math.floor(2.5)
2
>>> math.floor(2.9)
2

fmod: این تابع کار عملگر % را انجام می دهد اما در عدد های اعشاری و بزرگتر بهتر عمل می کند. همچنین .مثال:

>>> math.fmod(20,3)
2.0
>>> 20 % 3
2

fsum: این تابع کار تابع sum ( با این تابع در جلسات قبلی دوره صفر تا صد پایتون آشنا شدیم ) را انجام می دهد اما بسیار دقیق تر است ،‌ یعنی مجموع عدد ها را بدست می‌آورد. مثال:

>>> sum([.1, .1, .1, .1, .1, .1, .1, .1, .1, .1])
0.9999999999999999
>>> fsum([.1, .1, .1, .1, .1, .1, .1, .1, .1, .1])
1.0

isinf: این تابع مشخص می‌کند مقدار ورودی Inf یا -Inf است یا خیر. مثال:

>>> math.isinf(10)
False
>>> math.isinf(math.inf)
True
>>> math.isinf(-math.inf)
True

isnan: این تابع مشخص می‌کند مقدار ورودی nan است یا خیر. مثال:

>>> math.isnan(math.nan)
True
>>> math.isnan(-math.nan)
True
>>> math.isnan(math.inf)
False
>>> math.isnan(-math.inf)
False

isqrt: این تابع رادیکال۲ عدد را بدون عدد اعشاری بر می‌گرداند. مثال:

>>> math.isqrt(2)
1
>>> math.isqrt(9)
3

log: این تابع لگاریتم عدد ورودی را برمی‌گرداند. مثال:

>>> math.log(9)
2.1972245773362196
>>> math.log(2)
0.6931471805599453

pow: این تابع ماننده عملگر ** ( که در جلسات قبلی دوره صفر تا صد پایتون آشنا شدیم ) است اما همیشه عدد اعشاری دارد. مثال:

>>> 2 ** 3
8
>>> 2.3 ** 3
12.166999999999998
>>> math.pow(2,3)
8.0
>>> math.pow(2.3,3)
12.166999999999998

sqrt: این تابع رادیکال۲ عدد ورودی را برمی‌گرداند. درصورت وارد کردن عدد منفی ارور ValueError رخ می‌دهد. مثال:

>>> math.sqrt(20)
4.47213595499958
>>> math.sqrt(-20)
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ValueError: math domain error

cos: این تابع کسینوس عدد ورودی را حساب می‌کند و در خروجی برمی‌گرداند. مثال:

>>> math.cos(-20)
0.40808206181339196
>>> math.cos(20)
0.40808206181339196
>>> math.cos(0)
1.0

sin: این تابع سینوس عدد ورودی را حساب می کند و در خروجی برمی‌گرداند. مثال:

>>> math.sin(-20)
-0.9129452507276277
>>> math.sin(20)
0.9129452507276277
>>> math.sin(0)
0.0

tan: این تابع تانژانت عدد ورودی را حساب می کند و در خروجی برمیگرداند. مثال:

>>> math.tan(20)
2.237160944224742
>>> math.tan(-20)
-2.237160944224742
>>> math.tan(0)
0.0

این تمام توابع کاربردی کتابخانه math است. در جلسات بعدی دوره صفر تا صد پایتون با کتابخانه string

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
اطلاع از
guest
1 دیدگاه
قدیمی ترین
جدیدترین بیشترین آرا
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] جلسه قبلی دوره صفر تا صد پایتون با روش استفاده از کتابخانه math و […]