hody.ir

آموزش تابع در پایتون بایگانی | هودی | آموزشای متنی
جلسه 39 دوره صفر تا صد پایتون

در جلسات قبلی دوره صفر تا صد پایتون با کتابخانه random و کتابخانه math از مجموعه کتابخانه استاندارد پایتون آشنا شدیم. در این جلسه با کتابخانه pickle در پایتون آشنا می‌شویم.

جلسه ۳۷ دوره صفر تا صد پایتون

در جلسه قبلی دوره صفر تا صد پایتون با روش استفاده از کتابخانه math و توابع و تغییرها آشنا شدیم. در این جلسه از دوره صفر تا صد پایتون با کتابخانه os کار می‌کنیم.

جلسه ۳۵ دوره صفر تا صد پایتون

در جلسه قبلی دوره صفر تا صد پایتون با روش کار با کتابخانه ها در پایتون و اینکه کتابخانه چیست آشنا شدیم. در این جلسه از دوره با کتابخانه استاندارد پایتون و چگونگی نوشتن یک کتابخانه آشنا می‌شویم.

جلسه ۳۳ دوره صفر تا صد پایتون

در جلسات قبلی دوره صفر تا صد پایتون با Context manager در پایتون آشنا شدیم. در این جلسه با توابع lambda و filter و map در پایتون و استفاده از آن آشنا می‌شویم.

جلسه ۲۰ دوره صفر تا صد پایتون

پس از آشنایی با Generator ها در پایتون در این جلسه از دوره صفر تا صد پایتون با مبحث ساده scope ها در پایتون آشنا می‌شویم.

جلسه ۱۶ دوره صفر تا صد پایتون

پس از آشنایی با توابع در این جلسه از دوره صفر تا صد پایتون با متغییر نوع دیکشنری آشنا می‌شویم.

جلسه ۱۵ دوره صفر تا صد پایتون

پس از آشنایی با توابع در جلسه قبلی دوره صفر تا صد پایتون در این جلسه از دوره صفر تا صد پایتون با ورودی های نوع لیست در تابع و ورودی های پیشفرض آشنا می‌شویم.

جلسه ۱۴ دوره صفر تا صد پایتون

پس از آشنایی با دیگر متدهای string در این جلسه از دوره صفر تا صد پایتون با توابع در پایتون آشنا میشویم.