hody.ir

تابع پایتون بایگانی | هودی | آموزشای متنی
جلسه ۳۶ دوره صفر تا صد پایتون

در جلسات قبلی دوره صفر تا صد پایتون با کتابخانه ها در پایتون آشنا شدیم. در این جلسه از دوره صفر تا صد پایتون با کتابخانه math کار می‌کنیم. با استفاده از این کتابخانه میتوان عملگرهای بیشتری در ریاضی انجام داد.

جلسه ۳۳ دوره صفر تا صد پایتون

در جلسات قبلی دوره صفر تا صد پایتون با Context manager در پایتون آشنا شدیم. در این جلسه با توابع lambda و filter و map در پایتون و استفاده از آن آشنا می‌شویم.

جلسه ۲۷ دوره صفر تا صد پایتون

در جلسات قبلی دوره صفر تا صد پایتون با مباحث مختلف در شی گرایی پایتون آشنا شدیم. در این جلسه می‌خواهیم با دکوراتور ها در پایتون و استفاده از آنها آشنا شویم.

جلسه ۱۶ دوره صفر تا صد پایتون

پس از آشنایی با توابع در این جلسه از دوره صفر تا صد پایتون با متغییر نوع دیکشنری آشنا می‌شویم.