hody.ir

کار با کتابخانه در پایتون بایگانی | هودی | آموزشای متنی
جلسه 39 دوره صفر تا صد پایتون

در جلسات قبلی دوره صفر تا صد پایتون با کتابخانه random و کتابخانه math از مجموعه کتابخانه استاندارد پایتون آشنا شدیم. در این جلسه با کتابخانه pickle در پایتون آشنا می‌شویم.

جلسه ۳۸

در جلسات قبلی دوره صفر تا صد پایتون با کتابخانه os و کتابخانه math از مجموعه کتابخانه استاندارد پایتون آشنا شدیم. در این جلسه با کتابخانه random در پایتون آشنا می‌شویم.

جلسه ۳۶ دوره صفر تا صد پایتون

در جلسات قبلی دوره صفر تا صد پایتون با کتابخانه ها در پایتون آشنا شدیم. در این جلسه از دوره صفر تا صد پایتون با کتابخانه math کار می‌کنیم. با استفاده از این کتابخانه میتوان عملگرهای بیشتری در ریاضی انجام داد.

جلسه ۳۵ دوره صفر تا صد پایتون

در جلسه قبلی دوره صفر تا صد پایتون با روش کار با کتابخانه ها در پایتون و اینکه کتابخانه چیست آشنا شدیم. در این جلسه از دوره با کتابخانه استاندارد پایتون و چگونگی نوشتن یک کتابخانه آشنا می‌شویم.

جلسه ۳۴ دوره صفر تا صد پایتون

در جلسه قبلی دوره صفر تا صد پایتون با توابع lambda و filter و map آشنا شدیم. در این جلسه با کار با کتابخانه ها در پایتون آشنا می‌شویم.