hody.ir

کار با کتابخانه random بایگانی | هودی | آموزشای متنی
جلسه ۳۸

در جلسات قبلی دوره صفر تا صد پایتون با کتابخانه os و کتابخانه math از مجموعه کتابخانه استاندارد پایتون آشنا شدیم. در این جلسه با کتابخانه random در پایتون آشنا می‌شویم.